پاورپوینت مدیریت تحول سازمان

پاورپوینت مدیریت تحول سازمان

پاورپوینت مدیریت تحول سازمان در 304 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دانلود پاورپوینت مدیریت تحول سازمان

دانلود پاورپوینت مدیریت تحول سازمان نیاز به تحول اصول تحول فرایند تحول اشتباهات تحول محیط تحول استراتژی تحول فرهنگ تحول در سازمان تحول در مدیریت ماهیت و انواع تحول اثربخشی سازمانی آسیب شناسی وعارضه یابی گذردرتحول مدیریت مداخلات آینده مدیریت ‌تحول
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 304

پاورپوینت مدیریت تحول سازمان در 304 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx   فهرست مطالب  فصل یک :  نیاز به تحولشامل بخشهای:مقدمهدو شكل اجرایی مدیریت تغییر و تحولموقعیت سازمان و میزان تحول مورد نظردر آنهاویژگیهای سازمانهای آیندهنتیجه گیریفصل دوم : اصول تحولشامل بخشهای:اصول فردی تحولاصول گروهی تحولاصول سازمانی تحولاصول حل بیماری یا آسیب‌ شناسی سازمانیاصول مشاوره تحول یا راهگشایی تحولنتیجه گیریفصل سوم : فرایند تحولشامل بخشهای:فرآیند تحول در سازمانهاایجاد جوّ و احساسی از ضرورت و فوریت تغییرتشكیل یك ائتلاف قدرتمند برای راهبری تحولتدوین دیدگاه یا چشم‌اندازی از آینده سازمانیابلاغ بینش مشترك به كلّ سازماناعطائ قدرت به افراد جهت حركت بسوی بینش آینده‌سازبرنامه‌ریزی تحولتلفیق پیشرفتهای مقطعی و ایجاد تحولات بیشترنهادینه كردن نوآوریهای بدست‌آمده در فرآیند تحولفصل چهارم : اشتباهات تحولشامل بخشهای:اشتباهات و انحرافات تحول در سازماننتیجه گیریفصل پنجم : محیط تحولشامل بخشهای:انواع محیط قابل تجزیه و تحلیل در رابطه با سازمان  محیط داخلی   محیط میانی یا عامل    محیط خارجیاستراتژیهای مدیریت عمومی دربرخورد یا محیطاستراتژی‌ تثبیتی یا انفعالیاستراتژی رضایت‌بخشی یا نوآوری محدوداستراتژی واكنشی یا مسئولیت‌پذیریاستراتژی تحولی یا نقش فعالانهمدل كرت لوین درپاسخگویی به شرایط محیطیحالتهای سازمان در قبال محیطویژگیهای حالت آینده سازنتیجه گیریفصل ششم : استراتژی تحولشامل بخشهای:استراتژی تغییر تكنولوژیاستراتژی تغییر ساختاریاستراتژی تغییر وظایف و كاركردهااستراتژی تغییر نیروی انسانیسطوح تغییر در نیروی انسانیتغییر دانشتغییر نگرشتغییر رفتار فردی تغییر رفتار گروهیاعمال تغییر در سطوح چهارگانهتغییرات اجباریتغییر مشاركت‌جویانهنگرش تلفیقی به استراتژیهای تحولرویه‌های اعمال قدرت در تغییر و تحولرویه‌های یكجانبه یا دستوریشیوه ابلاغ حكمشیوه تعویض افرادشیوه تغییر ساختاررویه‌های مشترك یا توافقی رویه‌های تفویضی یا دموكراتیكشیوه بازخور اطلاعات و مباحثهشیوه آموزش یا تحلیل حساسیتنتیجه گیریفصل هفتم : فرهنگ تحولشامل بخشهای:فرهنگ و تحولروشهای اعمال تغییرات فرهنگیانواع فرهنگ سازمانیانواع فرهنگ سازمانیمقاومت در برابر تغییرعلل مقاومت ها در برابر تغییرراهبردهای مدیریت مناسب در برابر تغییر و تحولنتیجه گیریفصل هشتم : تحول در سازمانشامل بخشهای:تحولات آینده در سازمانها  خودانگیزشی  خودمدیریتی   خودساماندهی  مسئولیت‌پذیریخودكنترلی  چند پیش‌بینی جدّی در مورد سازمانهای آیندهویژگیها و قابلیتهای مورد نیاربرای ورود به دنیای جدیدتغییر نگرش جهت تحولات آیندهتغییرات مولفه های نسبت دکارتی به نسبت کوانتومیتغییر نگرش از سازمانهای امروز به سازمانهای فرداچالشهای جدید فراروی سازمانهای آیندهنتیجه گیریفصل نهم : تحول در مدیریتشامل بخشهای:مدیریت تحول و تحول در مدیریتذهنیت اندیشه ‌ورز یا  مدیریت برخودذهنیت جهان دیده یا مدیریت بر محیطذهنیت تحلیل‌گرذهنیت همكاری یا مدیریت برروابطذهنیت اقدام یا مدیریت تحولپنج حوزه‌ دانش بشریگزینه های‌ تغییر و مراتب عالی آنانواع مدیران از لحاظ اجرای گزینه‌هانتیجه گیری فصل دهم : ماهیت و انواع تحولشامل بخشهای:ناپایداریتازگی ، تنوعانواع تغییراتتغییرات تدریجی یا پیوستهتغییرات گسسته یا جهشیپیامدهای تحول برای افراد و سازمانهاانواع چهارگانه تغییرتغییراصلاحیتغییرانطباقی  تغییرانقلابی  بازآفرینیانواع تغییرات براساس گستردگی و زمانتغییر تكاملیتغییراساسیتغییرانطباقی   سرهم بندی كردننتیجه گیریفصل یازدهم : اثربخشی سازمانیشامل بخشهای:مقدمهعوامل موثر بر اثربخشی سازمانیعوامل موثردرتعریف اصطلاح اثربخشی سازمانیاثربخشی سازمانی و تفاوت آن با کاراییدسته‌بندی تعاریف اثربخشی از دیدگاههای مختلفدیدگاه اهدافدیدگاه سیستمیدیدگاه توسعه سازمانیدیدگاه سیاسیعامل تغییر و اثربخشی سازمانی دیدگاه جبرگراییدیدگاه اراده‌گراییمدلهای مفهومی و ابزارهای کاربردی در مداخلاتمهارتهای مدیریت تحولباورتوانایی اعمال تغییر وتحولنتیجه گیریفصل دوازدهم : آسیب شناسی  وعارضه یابیشامل بخشهای:شناخت نیاز به تغییر و مدلهای تشخیصشرایط انتخاب عامل تغییر از داخل سازمانشرایط انتخاب عامل تغییر از خارج سازمانعامل تحول موفقمدلهای تشخیص سازمانیمدل تجزیه‌ و تحلیل (PEST)مدل تجزیه ‌و تحلیل SWOTمدل چرخه تكاملی استربرمدل (S7) پاسکال و آتوس مدل شش خانه‌ای ویزبوردمدلهای تشخیص سازمانیمدل پویایی سازمانی کاتلرهفت مؤلفه مدل کاتلرمدل نادلر و تاشمندسته چهارم مدلهای علت ‌و‌معلولیدسته‌بندی تكنیكهای تحلیلیتحلیل محتواییتحلیل میدان نیرونتیجه گیریفصل سیزدهم : گذر در تحولشامل بخشهای:دوران گذرماهیت دوران گذرهزینة انطباق با دوران گذرسازگاری با تحول سازمانیمدلی از تغییر به‌عنوان دوره ‌گذرمراحل واكنش روانی     نكات قابل توجه برای مدیران تحولمتغیرهای موقعیتی جهت مدیریت دوره ‌گذرنتیجه گیریفصل چهاردهم : مدیریت مداخلاتشامل بخشهای:عواملی که جهت انتخاب نوع مداخله باید بدان توجه نمودمعیارهای طبقه‌بندی مداخلات و انواع آنعوامل مؤثر بر مداخلاتانواع مداخلات( کامینگز و اورلی )مداخلات مربوط به فرآیندهای انسانیگروههای آموزشی یا گروههای Tمشاوره‌ فرآیندیمداخلات شخص ثالثکوچک‌سازیمهندسی مجددتیم‌سازیجلسات رویاروییمداخلات ساختاری و فنیمداخله در روابط بین‌گروههامداخله‌ گروه بزرگمداخلات شبکه‌ایطراحی ساختارانواع مداخلاتمداخله ازطریق ایجاد ساختارهای موازی(parallel) :مداخلات مدیریت مشارکتیمداخلات مهندسیمداخلات انگیزشیمداخلات اجتماعی – فنیبرنامه‌ریزی سیستمهای بازتغییر استراتژیک یکپارچهبهبود بین‌سازمانیمداخلات مرتبط با مدیریت منابع انسانیبرنامه‌ریزی و توسعه مسیر شغلیمدیریت تنوع نیروی کاررفاه کارکناننتیجه گیریفصل پانزدهم : آینده مدیریت ‌تحولشامل بخشهای:مدیریت تحول برنامه‌ایمدیریت تحول تکاملی یا تدریجینظارت بر اجرای برنامه‌های تحولسنجش عملکرد در مدیریت تحولالگوی امتیازدهی متوازنمعیارهای الگوی امتیازدهیتثبیت تحول برای آیندهنتیجه گیریپاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت مدیریت تحول سازمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *